Skip navigation

Schulprojekt in Grundschulen; hier:…

Schulprojekt in Grundschulen;
hier: Erfahrungsbericht

Kenntnisnahme

A 40/0021/WP15

Legal date: March 17, 2005

Submitting Organizations  Schule

Files

No files attached

Consultations

March 10, 2005
Kenntnisnahme
Sitzung des Schulausschusses
6. Schulprojekt in Grundschulen;
hier: Erfahrungsbericht <span style="color: #888a85" title="Zusatzinfo">(Verfasser : A 40)</span>
ungeändert beschlossen
public agenda item